ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ತೆಗೆದ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ೩


                                       ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ

No comments:

Post a Comment