ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್  


ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿಂದಂ
ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೊಭಿನಾಸಮ್|
ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಾಲಾಢ್ಯಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೊಜ್ಜ್ವಲಭಾಲದೇಶಮ್||೧||


ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ರಕ್ತಾಂಗುಲೀಯ ಲಸದಂಗುಲಿ ಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್|
ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಂಗದ ಶೊಭಮಾನಾಂ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಚಾಪಕುಸುಮೇಷು ಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಮ್||೨||


ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನನಿರತಂ ಭವಸಿಂದು ಪೊತಮ್|
ಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸುರನಾಯಕಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಧ್ವಜ ಸುದರ್ಶನಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್||೩||


ಪ್ರಾತಃಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ
ತ್ರಯ್ಯಂವೇದ್ಯವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಮ್|
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿವಿಲಯಸ್ಥಿತಿಹೇತುಭೂತಾಂ
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮವಾಙ್ಮನಸಾದಿ ದೂರಾಮ್||೪||


ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ|
ಶ್ರೀಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ
ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ||೫||


ಯಃ ಶ್ಲೊಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ|
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಮ್||೬||ಆದ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತ
ಲಲಿತಾಪಂಚಕಸ್ತೋತಮ್ !

No comments:

Post a Comment