ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸ

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ||
॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ॥
॥ ದೋಹಾ ॥

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿ ಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲ್ರೇಶ ವಿಕಾರ ॥


॥ ಚೌಪಾಈ ॥

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ । ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥
ರಾಮ ದೂತ ಅತೋಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ । ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ ॥
ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ । ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥
ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ । ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ ॥
ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಗದಾ ಬಿರಾಜೇ । ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೇ ॥
ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ । ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ ॥
ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ । ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ ॥
ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ । ರಾಮ ಲಖಣ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥
ಸೂಕ್ಷ್ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ । ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ॥
ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ । ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥
ಲಾಯ ಸಜಿವನ ಲಖಣ ಜಿಯಾಯೇ । ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ ॥
ರಘುಪತಿ ಕೀಂಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ । ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ ॥
ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೋ ಜಸ ಗಾವೈ । ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥
ಸಹಸಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ । ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ ॥
ಜಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾ ತೇ । ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ ॥
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀಂಹಾ । ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀಂಹಾ ॥
ತುಮ್ಹರೇ ಮಂತ್ರ ಬಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ । ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥
ಜುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನು । ಲೀಲ್ಯೋ ತಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು ॥
ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ । ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ ॥
ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ । ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥
ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ । ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ ॥
ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೌ ಆಪೈ । ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥
ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ । ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥
ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ । ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ ॥
ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ । ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥
ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಶ್ವೀ ರಾಜಾ । ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥
ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ । ಸೋಈ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥
ಚಾರೋ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ । ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥
ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ । ಅಸ ಬರ ದೀಂಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥
ರಾಮ ರಸಾಯಣ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ । ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ಪಾಸಾ ॥
ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ । ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥
ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಈ । ಜಹಾ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಈ ॥
ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಈ । ಹನುಮತ ಸೇಈ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಈ ॥
ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ । ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮ್ತ ಬಲಬೀರಾ ॥
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಈ । ಕೃಪಾ ಕರೌ ಗುರೂದೇವ ಕೀ ನಾಈ ॥
ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ । ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ ॥
ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಲೀಸಾ । ಹೋಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ ॥
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ । ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ ॥
॥ ದೋಹಾ ॥

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರತ ರೂಪ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥
॥ ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ ॥

No comments:

Post a Comment