ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ

ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ: 

ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ
ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಂ 
ಉರ್ವಾರುಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ 
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್

(ಪಾಟಲೇಶ್ವರ ಶಿವಲಿಂಗ)
ಚಿತ್ರ ಮೂಲ : ianala.blogspot.com
No comments:

Post a Comment