ರುದ್ರವೀಣೆಯು ಈ ದೇಹ

ರುದ್ರವೀಣೆಯು ಈ ದೇಹ 
ನುಡಿಸುವ ರಾಗ ನಿನ್ನದೇ ಭಾವ !

ಶೃತಿ ಅಪಶೃತಿಗಳ ಚಿಂತೆ ನನಗಿಲ್ಲ
ನುಡಿಸುವನೇ ಬಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ !

ರಾಗವೋ ಅನುರಾಗವೋ 
ಭೂತಿಯೋ ಅನುಭೂತಿಯೋ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ವಾದ
ಸೇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪಾದ

- ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ

No comments:

Post a Comment