ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್:


ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ, ಶ್ರೀ ಪೀಠೇ ಸುರ ಪೂಜಿತೇ|
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ, ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ||1||
ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ|

ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ||2||

ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವ ವರದೇ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ|
ಸರ್ವ ದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ||3||
ಸಿಧ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ|

ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ||4||

ಆದ್ಯಂತರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ|
ಯೋಗಜ್ಞೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ||5||
ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ|

ಮಹಾ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ||6||

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ|
ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ||7||
ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ|

ಜಗಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ||8||
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ನರಃ |
ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ ||
ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಮ್ |
ದ್ವಿಕಾಲ್ಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ ||
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಮ್ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರ್ಭವೇನ್-ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ ||

[ಇಂತ್ಯಕೃತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್]

2 comments:

 1. These lines are yet to be added.
  Maha Lakshmyashtakam Stotram
  Yah Patheth Bhakti Man Narah
  Sarva Siddhi Mavapnoti
  Rajyam Prapnoti Sarvada

  Eka Kalam Pathennityam
  Maha Papa Vinashanam
  Dwikalam Yah Pathennityam
  Dhana Dhanya Samanvitah

  Trikalam Yah Pathennityam
  Maha Shatru Vinashanam
  Maha Lakshmi Bhavennityam
  Prasanna Varada Shubhah.

  ReplyDelete