ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ,    ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯ , ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮ , ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 

No comments:

Post a Comment